Ekonomi

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yapılmamıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Yoktur.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165528
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu nitelikte bir işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bu kapsama giren bir işlem büyüklüğüne ulaşılmamıştır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Şirketimiz internet sitesinde Kurumsal Yönetim Ana Başlığı altında, Politikalar başlığında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Bagis-ve-Yardim-Politikasi.pdf
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987302
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası bulunmamakla birlikte, menfaat sahiplerinin genel kurula katılıması hususunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Genel kurula katılan menfaat sahibi olmamıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 42,77
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirketimiz internet sitesinde Kurumsal Yönetim Ana Başlığı altında, Politikalar başlığında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Kar-Dagitim-Politikasi.pdf
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Şirketimiz Yönetim Kurulu?nun 04.07.2023 tarih ve 2023/25 sayılı kararı uyarınca ?Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022 ? 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre vergiler sonrası 184.752.843,00 TL net dönem kârı, aynı döneme ilişkin Vergi Usül Kanuna göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda ise ödenecek vergiler sonrası 57.626.882,76 TL net dönem zararı olması sebebiyle, ilgili Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına dayalı olarak kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 04.08.2023 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul’un onayına sunulması” teklif edilmiştir. Anılan teklif pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, 2022 faaliyet dönemine ilişkin kar dağıtımına ilişkin teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde 2022 faaliyet yılında anılan teklifte yer aldığı üzere kar dağıtımı yapılmamasına 24 ret oyuna karşılık 63.137.965,997 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181097
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket’in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP’ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
04/08/2023 0 % 81,19 % 11,8 % 69,38 Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Toplantıları/04.08.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı” Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Toplantıları/04.08.2023 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı” Gündemin 13. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri hakkında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul?a bilgi verildi. 54 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165528

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Denetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Kurumsal-Yonetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Kurumsal-Yonetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Riskin-Erken-Saptanmasi-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Kurumsal-Yonetim-Komitesi-Calisma-Esaslari.pdf
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunda, Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler bölümünde yer verilmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/01/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Ucret-Politikasina-Iliskin-Esaslar.pdf
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunda, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar/Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarı başlığı altında yer verilmiştir.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) – % 50 % 50 3 3
Denetim Komitesi (Audit Committee) – % 100 % 100 6 6
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – % 75 % 50 6 6

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yapılmamıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Özel yetkiye haiz Murahhas üyemiz yoktur.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
2
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Şirket Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Bölümünde/Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması başlığı altında yer verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı
Kamil Emre Erciyas
İcra başkanı / genel müdürün adı
Kamil Emre Erciyas
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Genel Müdürün görevden ayrılması nedeniyle yeni Genel Müdür atanıncaya kadar görevi devralmıştır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126054
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zararlara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25’ini aşmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Yoktur.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Kamil Emre Erciyas İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/12/2021 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Yılmaz Bağ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/12/2021 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Kamil Bilge Erciyas İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/06/2022 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Hayır (No)
Teoman Doğan İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/05/2023 – İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Hakan Avdan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/12/2021 Faaliyet Raporunda Yer Almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ahmet Fatih Tamay İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 31/12/2021 Faaliyet Raporunda Yer Almaktadır. Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Yoktur.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Bulunmamaktadır.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Etik Kurul Üyeleri Denetimden Sorumlu komite Başkanı, İnsan Kaynakları direktörü, Hukuk Danışmanı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
[email protected]
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Üst düzey yöneticiler ve kilit yönetici pozisyonları Yönetim Kurulu tarafından atanmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Şirketimiz internet sitesinde “Kurumsal Yönetim/Politikalar/Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. İnsan Kaynakları Politikası” başlığı altında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/03/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn’t an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Şirketimiz internet sitesinde “Kurumsal Yönetim/Politikalar/Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. İnsan Kaynakları Politikası” başlığı altında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/03/Erciyas-Celik-Boru-Sanayi-A.S.-Insan-Kaynaklari-Politikasi.pdf
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Şirketimiz internet sitesinde “Kurumsal Yönetim/Politikalar/Erciyas Çelik Boru Etik Kurallar Prosedürü” başlığı altında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/wp-content/uploads/2022/03/Erciyas-Celik-Boru-Etik-Kurallar-Proseduru.pdf
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Şirket, bağış ve yardım kapsamında öğrencilere, şirket çalışanlarına özellikle eğitim alanında destekler vermekte olup, şirketin sosyal sorumluluk alanında en önem verdiği alan eğitim konusudur.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınır ve bu tür suçların kaldırılması konusundaki çalışmaları destekler. Karar ve faaliyetleri etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik sembolik nitelikte olduğu tereddüt oluşturabilecek hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında ilgili bilgiler yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5’inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
Şirketimizin kurumsal internet sitesinde “Kurumsal Yönetim/Ortaklık Yapısı” başlığı altında yer almaktadır. https://erciyasboru.com/ortaklik-yapisi/
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet Raporu ekinde yer verilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
“Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler ile İlgili Bilgiler/ Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve İşleyiş Esasları” başlığı altında yer verilmiştir.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Karar Sayısı : 36, Katılım Oranı : %98
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
” Diğer Hususlar/Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi”
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yoktur.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yoktur.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5’i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Karşılıklı İştirak bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim Bölümünde Menfaat Sahipleri alt başlığında yer almaktadır.

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
36
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 98
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
3 gün
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket Esas Sözleşmesinde madde 13’de yer almaktadır. Şirket Esas sözleşmesi kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkiler / Esas Sözleşme başlığı altında yer almaktadır.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yoktur.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
“Genel Bilgiler/Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler ile İlgili Bilgiler/Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve İşleyiş Esasları
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994427
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda “Diğer” Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) – Ahmet Fatih Tamay Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) – Hakan Avdan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) – Şeniz Günal Turgan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) – Hale Çırak Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) – Hakan Avdan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) – Ahmet Fatih Tamay Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Hakan Avdan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Ahmet Fatih Tamay Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Yılmaz Bağ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) – Coşkun Kılıç Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257771

BIST

haber-dosemealti.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler